Regulamin

Regulamin wydarzenia pn. Noc Laboratoriów
odbywającego się w dniu 20 października 2018 we Wrocławiu

R E G U L A M I N
wydarzenia pn. Noc Laboratoriów
odbywającego się w dniu 19 października 2019 we Wrocławiu

Noc Laboratoriów jest wydarzeniem o charakterze społecznym, mającym aspekt edukacyjny oraz informacyjny o projektach badawczych prowadzonych w laboratoriach Organizatora i Partnera.

 1. Wstęp na Noc Laboratoriów jest bezpłatny w każdym udostępnionym laboratorium.
 2. Uczestnicy mają prawo do:
  • przebywania na terenie udostępnionego laboratorium w dniu 19 października 2019 r. w godzinach 17.00 – 23.00. Godziny zwiedzania mogą się różnić u poszczególnych Partnerów,
  • informacji o umiejscowieniu punktu medycznego, punktów informacyjnych i sanitarnych, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatorów oraz Partnera.
 3. Po zakończeniu zwiedzania Uczestnicy zobowiązani są niezwłocznie opuścić pomieszczenia laboratoryjne udostępnione przez Organizatora i Partnerów Wydarzenia.
 4. Uczestnikom wydarzenia zabrania się na terenie laboratoriów:
  • wnoszenia substancji chemicznych i łatwopalnych oraz materiałów pirotechnicznych mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych Uczestników Wydarzenia,
  • wnoszenia szklanych przedmiotów, ostrych narzędzi, broni palnej oraz jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą zostać uznane przez służby porządkowe za niebezpieczne,
  • wnoszenia środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz przebywania na tym terenie pod ich wpływem,
  • używania otwartego ognia, palenia tytoniu na terenie laboratoriów oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  • używania sprzętu pożarowego w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem,
  • wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przebywania na tym terenie w stanie nietrzeźwym,
  • wprowadzania zwierząt do budynków laboratoriów,
  • pozostawiania bez opieki i nadzoru osób małoletnich przybyłych wraz z Uczestnikami.
 5. Organizatorzy nie prowadzą depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Nocy Laboratoriów jest zabronione.
 6. Osoby małoletnie uczestniczą w Nocy Laboratoriów na wyłączną odpowiedzialność osób, z którymi przybyły.
 7. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Nocy Laboratoriów, a w szczególności zachowania Uczestników, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator jest uprawniony również do utrwalania przebiegu Nocy Laboratoriów dla celów dokumentacji oraz promocji Wydarzenia. Wizerunek osób przebywających na terenie laboratoriów może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 8. Organizator Wydarzenia i Partnerzy mogą odmówić wstępu na teren laboratoriów oraz przebywania w nich osobom niestosującym się do postanowień niniejszego regulaminu, zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku.
 9. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek informowania służb porządkowych o zagrożeniach i niebezpieczeństwach związanych z zakłóceniem porządku publicznego oraz o wszelkich innych niebezpiecznych zdarzeniach.
 10. Każdy z Uczestników Wydarzenia zobowiązany jest do:
  • nie zakłócania porządku publicznego,
  • przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz wytycznych, zaleceń i pouczeń przedstawicieli Organizatora i Partnerów,
  • zachowania bezpieczeństwa innych osób obecnych na terenie laboratoriów.
 11. Przedstawiciele Organizatora i Partnerów, legitymujący się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnieni do:
  • sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie laboratoriów,
  • wydawania poleceń porządkowych osobom nie stosującym się do postanowień niniejszego regulaminu lub zakłócającym porządek publiczny, a w przypadku niewykonania takich poleceń ? wezwania ich do opuszczenia laboratorium.

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego obrazu i głosu zarejestrowanego podczas wydarzenia Noc Laboratoriów 2019 (w formie zdjęć, filmów, nagrań) i rozpowszechnianie ich przez Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgoda obejmuje takie formy dystrybucji, jak publikowanie na stronach internetowych nokia.com, noclaboratoriow.pl oraz nokiawroclaw.pl, a także w mediach społecznościowych, materiałach promocyjnych i informacyjnych w celu promocji, informacji i prezentacji raportów podsumowujących wydarzenie. Zgoda obejmuje wielokrotne rozpowszechnianie obrazu i głosu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Uczestnictwo w Nocy Laboratoriów jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu wydarzenia.