Euroimmun

O EUROIMMUN

Firma EUROIMMUN to ceniony na świecie producent wysokiej jakości testów do diagnostyki laboratoryjnej chorób autoimmunologicznych, zakaźnych i alergii oraz wybranych markerów genetycznych. Jej Polski oddział istnieje od roku 2000 i ma swoją siedzibę we Wrocławiu.

We wrocławskim laboratorium szkoleniowym EUROIMMUN diagności laboratoryjni z całej Polski pod okiem specjalistów z Działów: Szkoleń i Informacji Naukowej doskonalą swoje umiejętności zawodowe, poznając metodyki nowych testów oraz możliwe interpretacje ich wyników. Podczas Nocy Laboratoriów drzwi laboratorium szkoleniowego zostaną otwarte dla zainteresowanych zawodem diagnosty. Każdy, kto zapisze się na warsztaty, będzie miał szansę osobiście przeprowadzić wybrane etapy inkubacji testów alergologicznych.

Warsztaty „Jak namierzyć alergię w laboratorium?”

Popularną metodą diagnostyki alergii są testy skórne – szeroko dostępne i często stosowane, ale nie zawsze dozwolone. Przeciwwskazaniem są m.in.: ciąża, choroby skóry i przyjmowanie niektórych leków. Ponadto narażają one pacjenta na kontakt z potencjalnie groźnym alergenem (ryzyko wstrząsu anafilaktycznego!), ich wykonanie związane jest zaś z wieloma nakłuciami skóry.

Alternatywą dla testów skórnych są testy serologiczne. Do badania wystarczy niewielka próbka krwi. Nie ma konieczności odstawienia leków antyhistaminowych, można je wykonywać przy chorobach skóry, u osób starszych, kobiet w ciąży i u małych dzieci. Za pomocą jednego badania można określić uczulenie na kilkadziesiąt alergenów. Uczestnicy warsztatów zorganizowanych z okazji Nocy Laboratoriów będą mieli niepowtarzalną okazję zrobić to samodzielnie.

Program wydarzenia

Warsztaty odbędą się na terenie EUROIMMUN POLSKA przy ul. Widnej 2a we Wrocławiu.
Program wydarzenia składa się z następujących etapów:

 • część wstępna – historia i profil firmy, zwiedzanie laboratorium genetycznego oraz prezentacja wybranych metod diagnostycznych stosowanych w laboratoriach: immunofluorescencja pośrednia, blot, ELISA
 • część warsztatowa – samodzielne wykonanie testów alergologicznych z wykorzystaniem urządzeń automatyzujących pracę w laboratorium
 • bonus: praca z mikroskopem fluorescencyjnym

Realizacja programu potrwa około 45 minut. Przewidziano 3 grupy zwiedzających liczące po 6 osób. Ze względu na warsztatowy charakter zajęć zalecany wiek uczestników – powyżej 16 lat.

Godziny zwiedzania:

17:00 – 17:45
18:00 – 18:45
19:00 – 19:45

 

REGULAMIN WYDARZENIA

„Jak namierzyć alergię w laboratorium”

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady udziału w wydarzeniu pt. „Jak namierzyć alergię w laboratorium” (dalej: Wydarzenie), organizowanym w ramach V Edycji Nocy Laboratoriów (dalej: Organizator) przez „EUROIMMUN POLSKA” sp. z o.o., Widna 2a, 50-543 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011824 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział KRS, kapitał zakładowy: 10.000.000,00 zł, NIP 899-23-64-659 (dalej: EUROIMMUN POLSKA).
 2. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba niepełnoletnia pod opieką opiekuna prawnego lub osoba pełnoletnia.
 3. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie wcześniejszego zgłoszenia w formie elektronicznej poprzez rejestrację na stronie https://evenea.pl/event/noclaboratorioweuroimmun/ oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 5. Łączna ilość miejsc uczestnictwa w Wydarzeniu jest ograniczona.
 6. Podczas Wydarzenia nie należy prowadzić rozmów przez telefony komórkowe, zaleca się ich wyłączenie przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 7. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie, jak i poleceń oraz wytycznych Organizatora lub EUROIMMUN POLSKA.
 8. EUROIMMUN POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na terenie Wydarzenia.

2. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Wydarzenia jest EUROIMMUN POLSKA.
 2. EUROIMMUN POLSKA wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: [email protected]
 3. EUROIMMUN POLSKA zbiera i przetwarza dane osobowe w celach marketingowych i archiwalnych co stanowi realizację jego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej: RODO).
 4. EUROIMMUN POLSKA informuje, iż dane osobowe w postaci wizerunku uczestników Wydarzenia będą rejestrowane przez monitoring wizyjny w zakładzie EUROIMMUN POLSKA i będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie zakładu oraz w celu zabezpieczenia mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust 1 pkt f) RODO oraz zapewnia, że powierzone dane osobowe będą przetwarzane z należytą starannością. Kompleksowa informacja w ww. zakresie dostępna jest w siedzibie EUROIMMUN POLSKA.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia sprzeciwu przez podmiot danych.
 6. EUROIMMUN POLSKA zapewnia realizację przysługujących podmiotowi danych praw, które obejmują: prawo dostępu do treści danych osobowych; żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; przeniesienia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. EUROIMMUN POLSKA nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów zewnętrznych działających na zlecenie EUROIMMUN POLSKA, takich jak firmy prawnicze, informatyczne, podmioty świadczące usługi medyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Wydarzenie oraz jego uczestnicy będą utrwalani w formie zdjęć, filmów lub nagrań, w celu wykorzystania powstałego w ten sposób utworu w celach marketingowych, informacyjnych i archiwalnych EUROIMMUN POLSKA.
 2. Biorąc udział w Wydarzeniu uczestnik wyraża nieodpłatną i nieograniczoną w czasie zgodę:
 • na utrwalenie przez EUROIMMUN POLSKA swojego wizerunku i odpowiednio wizerunku osoby niepełnoletniej będącej pod jego opieką w materiałach fotograficznych lub filmowych podczas Wydarzenia;
 • na rozpowszechnianie swojego wizerunku i odpowiednio wizerunku osoby niepełnoletniej będącej pod jego opieką przez EUROIMMUN POLSKA w celu promocji Wydarzenia lub EUROIMMUN POLSKA poprzez zamieszczanie zdjęć, filmów i nagrań na stronie internetowej Wydarzenia i stronach internetowych EUROIMMUN POLSKA oraz na kanałach online (m.in. YT, Facebook, G+, Twitter, LinkedIn) oraz we wszelkich drukowanych lub cyfrowych materiałach marketingowych lub informacyjnych EUROIMMUN POLSKA, w tym do promocji i dozwolonej reklamy produktów i usług EUROIMMUN POLSKA.
 1. Uczestnik upoważnia EUROIMMUN POLSKA do nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie wykonywania praw zależnych do powstałych zgodnie z ust. 3 utworów, m.in. kadrowania, szparowania materiału fotograficznego lub filmowego zawierającego wizerunek uczestnika (bez poddania wizerunku deformacji), m.in. w celu stworzenia fotomontaży, połączenia z innymi utworami, tekstem, włączenia wizerunku do projektu materiału informacyjnego, reklamowego, promocyjnego.
 2. W przypadku, gdy uczestnik nie jest przedstawicielem ustawowym osoby niepełnoletniej będącej pod jego opieką podczas Wydarzenia, zapewnia on, że przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej na zasadach określonych w ust. 4 powyżej i zobowiązuje się zwolnić EUROIMMUN POLSKA ze wszelkich ewentualnych roszczeń z tym związanych.

 

4. Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje. Regulamin dostępny jest na stronie https://evenea.pl/event/noclaboratorioweuroimmun/.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz regulaminu Nocy Laboratoriów, którego treść dostępna jest na stronie https://noclaboratoriow.pl/uczestnictwo/.
 3. EUROIMMUN POLSKA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. EUROIMMUN POLSKA zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

 

 

Strona wydarzenia:

https://www.euroimmun.pl/noc_laboratoriow_2019/