ZASADY
UCZESTNICTWA

zasady uczestnictwa

R E G U L A M I N
wydarzenia pn. Noc Laboratoriów
odbywającego się w dniu 08 października 2016 we Wrocławiu


Noc Laboratoriów jest wydarzeniem o charakterze społecznym, mającym aspekt edukacyjny oraz informacyjny o projektach badawczych prowadzonych w laboratoriach Organizatorów i Partnera.

1. Wstęp na Noc Laboratoriów jest bezpłatny w każdym udostępnionym laboratorium.
2. Uczestnicy mają prawo do:
a. przebywania na terenie udostępnionego laboratorium w dniu 08 października 2016 r. w godzinach 17.00 - 23.00. Godziny zwiedzania mogą się różnić u poszczególnych Partnerów,
b. informacji o umiejscowieniu punktu medycznego, punktów informacyjnych i sanitarnych, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatorów oraz Partnera.
3. Po zakończeniu zwiedzania Uczestnicy zobowiązani są niezwłocznie opuścić pomieszczenia laboratoryjne udostępnione przez Organizatorów i Partnerów Wydarzenia.
4. Uczestnikom wydarzenia zabrania się na terenie laboratoriów:
a. wnoszenia substancji chemicznych i łatwopalnych oraz materiałów pirotechnicznych mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych Uczestników Wydarzenia,
b. wnoszenia szklanych przedmiotów, ostrych narzędzi, broni palnej oraz jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą zostać uznane przez służby porządkowe za niebezpieczne,
c. wnoszenia środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz przebywania na tym terenie pod ich wpływem,
d. używania otwartego ognia, palenia tytoniu na terenie laboratoriów oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
e. używania sprzętu pożarowego w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem,
f. wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przebywania na tym terenie w stanie nietrzeźwym,
g. wprowadzania zwierząt do budynków laboratoriów,
h. pozostawiania bez opieki i nadzoru osób małoletnich przybyłych wraz z Uczestnikami.
5. Organizatorzy nie prowadzą depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie
w trakcie Nocy Laboratoriów jest zabronione.
6. Osoby małoletnie uczestniczą w Nocy Laboratoriów na wyłączną odpowiedzialność osób, z którymi przybyły.
7. Organizatorzy są uprawnieni do utrwalania przebiegu Nocy Laboratoriów, a w szczególności zachowania Uczestników, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Organizatorzy są uprawnieni również do utrwalania przebiegu Nocy Laboratoriów dla celów dokumentacji oraz promocji Wydarzenia. Wizerunek osób przebywających na terenie laboratoriów może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
8. Organizatorzy Wydarzenia i Partnerzy mogą odmówić wstępu na teren laboratoriów oraz przebywania w nich osobom niestosującym się do postanowień niniejszego regulaminu, zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku.
9. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek informowania służb porządkowych o zagrożeniach i niebezpieczeństwach związanych z zakłóceniem porządku publicznego oraz o wszelkich innych niebezpiecznych zdarzeniach.
10. Każdy z Uczestników Wydarzenia zobowiązany jest do:
a. nie zakłócania porządku publicznego,
b. przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz wytycznych, zaleceń i pouczeń przedstawicieli Organizatorów i Partnerów,
c. zachowania bezpieczeństwa innych osób obecnych na terenie laboratoriów.
11. Przedstawiciele Organizatorów i Partnerów, legitymujący się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnieni do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie laboratoriów,
b) wydawania poleceń porządkowych osobom nie stosującym się do postanowień niniejszego regulaminu lub zakłócającym porządek publiczny, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia laboratorium.

Uczestnictwo w Nocy Laboratoriów jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu wydarzenia.

 

Zapisz